Általános szerződési feltételek

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf

Online vitarendezési platform (ODR): webgate.ec.europa.eu.

 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG Jótállás A jótállás a hibás teljesítés orvoslásának egyik eszköze. Jótállás esetén az, aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt meghatározott feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A vállalkozás csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A 7. pont és annak alpontjaiban felsorolt feltételeknek megfelelően a készülék esetleges hibáit ingyenesen kijavítjuk, amennyiben a hiba bizonyíthatóan a jelen jótállási jegy kibocsátója hibás teljesítésének tudható be, és a hibát a fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül jelzi.

7.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a készüléken kívül álló 151/2003.(IX.22) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

7.1.1. 2024. 05. 08-tól érvényes kötelező jótállási időtartam: 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250 000 forint eladási ár felett 3 év. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét arra, hogy jelen jótállási idők 2024. 05. 08. napjától hatályosak, és kizárólag a 2024. 05. 08. napjától eladott termékekre terjed ki, az ezen időpontot megelőzően értékesített termékek esetében a termék csomagolásában elhelyezett vagy egyéb módon átadott jótállási jegy szerinti jótállási feltételek alkalmazandók és érvényesek. A vállalkozás a jótállási jegyet a fogyasztási cikkel együtt vagy legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő munkanapon a fogyasztó rendelkezésére bocsátja olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. 2024. 05. 08-a után történt vásárlások esetében a jótállás feltétele lehet a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése mellet annak megfelelő üzemben tartása is. Valamint tájékoztatásul közöljük, hogy a 2021. január 1-től hatályos rendelet csak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre írja elő a kötelező jótállás szabályait. Fogyasztó csak természetes személy lehet. Cég vagy bármilyen más szervezet nem minősül fogyasztónak. Másik kitétel, hogy csak akkor minősül fogyasztónak egy személy, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül köt szerződést.

7.1.2. A jótállási igény a forgalmazó által biztosított jótállási jeggyel és a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazoló számlával vagy annak másolatával érvényesíthető. Előfordul, hogy egyes forgalmazó/gyártó nem ad ki jótállási jegyet, ebben az esetben elegendő a javítás helyén a vásárlást igazoló számla bemutatása. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

7.1.3. A jótállási igény elutasítható, ha a hiba rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás, tárolás vagy a külső behatás eredménye, továbbá, ha a készüléket a garancialevél címlistájában szereplő szakszervizeken kívül korábban már más javította, illetve, ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

7.1.4. A jótállási határidő a készülék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a készülék átadásának napja. A cserélhető akkumulátoros készülékeknél, magára az akkumulátorra, illetve az akkumulátor tartozékaira a jótállás kötelező időtartama a törvényben előírt értéksávos jótállási kötelező időtartammal megegyező, függetlenül attól, hogy az akkumulátor, illetve tartozéka a készülékkel együtt vagy külön kerül megvásárlásra.

7.1.5. Tartós fogyasztási cikkek körét a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza, melyekre a jogszabály kötelező jótállási időtartamot ír elő. Bővebben ide kattintva olvashat a Kormányrendeletről.

7.1.6. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

7.1.7. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Vásárló a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy az Üzemeltető ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

7.1.8. A fogyasztó jelentéktelen hiba esetén nem állhat el a szerződéstől. A kijavítást vagy a kicserélést a fogyasztó jelentős érdeksérelme nélkül, ésszerű időn belül elvégezzük, figyelembe véve a készülék jellegét és a készülék fogyasztó általi használati célját.

7.1.9. Jogok a határidőn belüli jótállás alapján 7.1.9.1. A termékek adatlapján a webáruházban feltüntetett időtartamú jótállást vállal, amelyet a Vásárló a gyártó márkaszervizében vagy a terméket az üzletbe visszajuttatva érvényesíthet.

7.1.10. Mentesülés jótállási kötelezettség alól 7.1.10.1. A jótállás nem érvényesíthető, ha: · a javítás vagy bármilyen beavatkozás általunk erre fel nem hatalmazott személyek útján történik, vagy · a készülék nem eredeti pótalkatrésszel, kiegészítővel vagy tartozékkal lett felszerelve, és a két fenti eset közül bármelyik a készülék hibáját idézte elő. · Nem áll fenn jótállási kötelezettség azon hibák esetében, melyek nem tekinthetőek hibás teljesítésből származó hibának a Polgári Törvénykönyv alapján. Erre tekintettel a jótállás nem érvényesíthető különösen, ha: az állítólagos kár a nem megfelelő üzemeltetési körülményeknek vagy a készülék jellegével összeegyeztethetetlen anyagoknak köszönhető. Szintén nem áll fenn jótállási kötelezettség a szállítás során bekövetkező károk, a nem megfelelő telepítés és összeszerelés során bekövetkező károk, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, otthoni használaton kívüli használatból eredő károk és az összeszerelési és használati utasításokban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyása vagy nem megfelelő követése miatt felmerült károk esetén. Ugyancsak nem áll fenn jótállási kötelezettség az adásvételi szerződés teljesítését (vagy az üzembehelyezést) követően bekövetkező, vegyszereknek vagy víz hatására előálló elektrokémiai folyamatoknak betudható károk és a rendellenes természeti folyamatok által okozott károk, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás miatt. 7.1.10.2. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

7.1.11. Jogok a jótállási igény alapján A fogyasztó választása szerint · kérheti a készülék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha a választott jótállási joggyakorlása – a többi jótállási jog érvényesítésével összehasonlítva – részünkről aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a készülék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, · vagy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a mi költségünkre maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvény szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

7.1.12. Jótállási igény érvényesítésének határideje 7.1.12.1. A jótállás érvényesítése esetén a készülék hibás alkatrészeit ingyenesen kijavítjuk vagy hibátlan alkatrészre cseréljük. Amennyiben a fogyasztó a vásárlástól (az üzembe-helyezéstől) számított 3 munkanapon belül észleli a hibás teljesítést és ezért kéri a készülék kicserélését, a készüléket kicseréljük, ha a hiba akadályozza a készülék rendeltetésszerű használatát. 7.1.12.2. Törekszünk rá, hogy a kért kijavítást/kicserélést 15 napon belül elvégezzük. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a fogyasztót tájékoztatjuk a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha a készülék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a készüléket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréljük. 7.1.12.3. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 7.1.12.4. Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 7.1.12.5. Amennyiben a jótállási időtartam alatt a készülék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a készülék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a készüléket nyolc napon belül kicseréljük. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Forgalmazó a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríti. 7.1.12.6. Az észszerűen (saját személygépkocsival vagy tömegközlekedési eszközzel) szállítható készülékeket, az azokra vonatkozó jótállási igény fogyasztó általi érvényesítése esetén, az ügyfélszolgálatunkhoz kell szállítani/szállíttatani. Az üzembehelyezés helyén történő kijavítás csak akkor kérhető, ha a készülék rögzített bekötésű, több, mint 10 kg súlyú, vagy tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható. A fogyasztó fel kell, hogy mutassa a hibás készülék jótállási jegyét vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatát. A kicserélést követően a kicseréléssel érintett – eredeti vagy korábbi – alkatrész az Atlasz Bt. tulajdonunkba kerül. 7.1.12.7. Az alkotórészek jótállási ideje a készülék jótállási idejével megegyező, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés egy adott alkotórészt érint, mert ilyenkor a jótállási idő a kijavított, kicserélt alkatrészek esetében újrakezdődik. A készülék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a készüléket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 7.1.12.8. Bármilyen egyéb vagy további jogok érvényesítésével kapcsolatos felelősségünket (így különösen a nem az érintett készülékben esett károk miatti felelősségünket) ezúton kizárjuk, kivéve amennyiben a felelősség viselését az alkalmazandó jogszabályok kötelezővé teszik. 7.1.12.9. Amennyiben a kijavítást megtagadjuk vagy az sikertelen, a fogyasztó jótállási időn belüli kérelmére ugyanolyan értékű, a termékkínálatban szereplő készülék kiszállítását vállaljuk. 7.1.12.10. A fogyasztónak átadott jótállási jegy a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti (így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletből, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletből fakadó jogokat.) 7.1.12.11. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

7.1.13. Jótállási igény jogi érvényesítésének egyéb feltételei A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Atlasz Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.1.14. A termék hibásnak minősítése A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.1.15. Mentesítés a kötelező jótállás kötelezettsége alól 7.1.15.1..A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül kötelező jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 7.1.15.2. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.2. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön az Atlasz Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt és értékcsökkentett termékek esetén ez a határidő megegyezik az új termékekre vonatkozó határidővel, de legalább egy év. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Atlasz Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.3. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 7.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén? Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt. 1. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

45/2014.(II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Cégnév: Atlasz Bt

Vállalkozás székhelye: 4024 Debrecen Petőfi tér 20-21 fszt 7.

Vállalkozás telephelye: 4024 Debrecen Petőfi tér fszt 8.

Adószám: 22815998-2-09

Cégjegyzékszám: 09-06-000115

Nyilvántartásba vevő szervezet: H.B.M. Cégbíróság

Szolgáltató e-mail cím elérhetősége: WWW.SIGNAL@SATRAX.HU

Telefonos elérhetőség: 06/52437372, 06/203199255

 

2. Elektronikus szerződéskötés lépései:

Megrendelés: Oldalunkat online webáruháznak alakítottuk ki. A kiválasztott termék(ek) mellett található "Kosárba tesz" gombra kattintva, először a kosárba kerül(nek) a kiválasztott termék(ek), itt még ellenőrizheti az adatokat, majd közvetlenül a honlapunkról leadhatja a megrendelését. Természetesen telefonon vagy is lehet rendelni, név, cím, telefonszám megadásával. A megrendelés akkor lett sikeresen elküldve, ha a képernyőn a "Sikeres megrendelés!" feliratot látja. Ezután a rendszerünk egy automatikus "Rendelését fogadtuk" tárgyú levelet küld Önnek, amelyben szerepelnek az Ön adatai és a megrendelt termék(ek). A megrendeléshez előleg nem szükséges, csak az elérhetőséget ellenőrizzük vissza. A megrendeléseket minden esetben visszaigazoljuk a "Rendelés visszaigazolása" tárgyú e-mailben (nem összetévesztendő a "Rendelését fogadtuk" tárgyú e-maillel, amely a rendszerünk által automatikusan generált levél), csak ezután tekintjük elfogadottnak. Az áru beérkezésének várható időpontjáról, majd annak beérkezéséről a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesítjük. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.A vevő vásárlása esetén, 

 

2/a., Visszaigazolás elektronikus úton 48 órán belül.(Tv.6§(2))

 

3. Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, a megkötött szerződést iktatjuk, és utólagosan hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar.

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg. A fizetendő végösszeg minden esetben bruttó, és forintban van megadva.

Kiszállítási határidőről e-mailben értesítjük.

Fizetés feltételei: Utánvét, banki utalás, helyszíni átvételnél készpénz.

Szállítás költségei és feltételei: a szállítás futárszolg álattal történik(MPL Posta, RoyalSprint) részlete a nyitólapon.

Panaszkezelés módjai: Telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy e-mailen keresztül

 

3/a. Jótállási jegy A vállalkozásnak a kötelezı jótállás hatálya alá tartozó termék átadásával együtt a fogyasztó részére – külön kérés nélkül – közérthetıen, egyértelmően, magyar nyelven megfogalmazott jótállási jegyet kell átadni, melyen fel kell tüntetni a jogszabály által meghatározott tartalmi elemeket.

Adatbeviteli hibák kijavavításának technikai feltétele biztosított, módosításra lehetőség van. A szolgáltatói tájékoztató kinyomtatható.

Tájékoztatjuk, hogy az áru megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

A vállalkozás panaszkezelési módja: (Korm. rendelet 11.§(1)h) pont

h) Előzetes tájékoztatási kötelezettség a tárhelyszolgáltató adataira vonatkozóan A szolgáltató köteles továbbá közzétenni a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetıségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevıkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegébıl adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetıek. Valamennyi szolgáltató köteles annak a tárhelyszolgáltatónak a székhelyére, telephelyére, elérhetıségére vonatkozó adatokat feltüntetni, amely számára tárhelyet biztosít, és az igénybe vevı által biztosított információt tárolja kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegébıl adódóan az említett adatok egyébként is megismerhetıek. Az elérhetıséggel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség az igénybe vevıkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címre vonatkozik. Jogszerő, ha a szolgáltató legalább a tárhelyszolgáltató székelyhét, telephelyét. A szolgáltató: Tárhely.Eu Szolg. Kft 1144 Budapest Ormánság u.4 adószám:14571332-2-42

IV. Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.); a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet. a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet. HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/ODR/MAIN/?EVENT=MAIN.HOME.SHOW&ING=HU.

Békéltető Testületi eljárásban való együttműködési kötelezettség (Korm. rendelet 11.§(1) bek. v) pont)

Békéltető Testületek országos listája:  Baranya Vármegyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507 - 154, 06/202833422, Elnök: Dr Göblyös Réka, Honlap:www.baranyabekeltetes.hu,  E - mail cím: info@baranyabekeltetes.hu;   Borsod - Abaúj - Zemplén Vármegyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501 - 090, Elnök: Dr. Tulipán Péter, honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu, E - mail cím: bekeltetes@bokik.hu; Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezés: 1253 Budapest Pf.:10, Telefonszáma: (1) 488 - 2131, Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika, honlap: www.bekeltet.bkik.hu,  E - mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Csongrád Vármegyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8 - 12. Telefonszáma: (62) 554 - 250/118 mellék, elnök: Dr. Horváth Péter Károly, honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu, E - mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; Fejér Vármegyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4 - 6. Telefonszáma: (22) 510 - 310, elnök: Dr. Csapó Csilla, honlap:www.bekeltetesfejer.hu,  E - mail cím: bekeltetes@fmkik.hu;  Győr - Moson - Sopron Vármegyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520 - 217, Elnök: Dr. Bagoly Beáta, honlap: www.bekeltetesgyor.hu,  E - mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;  Hajdú - Bihar Vármegyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Vörödmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500 - 710, 500-745, elnök: Dr. Hajnal Zsolt, honlap: www.hbmbekeltetes.hu, E - mail cím: bekelteto@hbkik.hu;  Pest Vármegyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint ú. 25. 4. em. 2. levelezési cím: 1364 Budapest Pf.:81, Telefonszáma: (1) - 792 - 7881, elnök: Dr Nadrai Géza, honlap: www.panaszrendezes.hu, vagy www. pestmegyebekelteto.hu  E - mail cím: PMBEKELTETO@PMKIK.HU

4.ELÁLLÁS JOGA A távollévők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendelet 45/2014. (II. 26.) Korm. alapján a VEVŐT, vagy FOGYASZTÓT 14 napos elállási jog illeti meg minden indoklás nélkül. A VEVŐ jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén: a.) a terméknek, b.) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, több tételből, vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A VEVŐ, vagy FOGYASZTÓ a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A VEVŐ elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. A VEVŐ a mellékletben található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az Atlasz Bt az elállási nyilatkozatot megérkezését haladéktalanul visszaigazolja! Érvényes a nyilatkozat, ha az a határidő lejárta előtt lett elküldve és ennek bizonyítása a VEVŐT terheli. Az elállási jog a termék átvételének napjától lép életbe. Felmondás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak, vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha VEVŐ a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási jog a házhozszállítással, vagy személyes átvétellel (az ELADÓ székhelyén) vásárolt termékekre egyaránt vonatkozik. A Kormányrendelet alapján az olyan szoftveres termékekre tartalmazó termékekre nem vonatkozik az elállás joga, ha a vásárló a beüzemelést követően a szoftvert módosította, beavatkozást kisérelt meg. Az elállás joga a WWW.SIGNALDISCONT.HU webáruházban vásárolt azon termékekre vonatkozik, melyeket a vevő bontatlan, bontott, vagy csomagolás nélkül visszajuttat az ELADÓ címére. Amennyiben a termék a nem rendeltetésszerű használat követkeményeként sérült, úgy az ELADÓ követelheti a vevőtől az ebből adódó károk megtérítését. A vásárlástól való elállás szándékát a vevő e-mailben, telefonon vagy személyesen jelentheti be: az SIGNAL@SATRAX.HU e-mail címre vagy a +36 52437372-es telefonszámon, illetve személyesen az ELADÓ üzletében (Signál Diszkont 4024 Debrecen Petőfi tér 20-21sz). Elállás esetén a termék az ELADÓ címére küldendő vissza postai úton, vagy személyesen: Atlasz Bt(Signál Diszkont) 4024 Debrecen Petőfi tér 20-21. A termékkel együtt a beazonosítás céljából a számla másolatát is kérjük mellékelni. Elállás esetén a vásárlót csak a termék visszaküldésének költsége terheli. A visszaérkezett termék vételárát és a kiszállítás költségének értékét az ELADÓ haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül visszatéríti a vevő által megadott bankszámla számra. A VEVŐ kifejezett beleegyezése alapján az ELADÓ a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a VEVŐT ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

5. Az elállási és felmondási jog hiányáról szóló előzetes tájékoztatás Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában - kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában: a) A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. b) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ. c) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak. d) Az elállási vagy felmondási jog hiánya romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében. A gyorsan romlandó termékek körébe tartoznak például a vágott virág. e) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. f) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. g) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor. h) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. i) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. Hang- és képfelvételek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek kapcsán a Korm. rendelet azt fogalmazza meg, hogy a fogyasztó akkor nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást már felbontotta (felbontatlan csomagolás esetén természetesen az átvételtől számított 14 napon belül gyakorolható az elállási jog). A csomagolás felbontása esetén ugyanis lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amely sértené a szerzői jog jogosultjának érdekeit. j) Az elállási vagy felmondási jog hiánya hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében. Az előfizetéses szerződések tekintetében ugyanakkor az általános szabályok szerint gyakorolható a – jövőre nézve hatályos – felmondási jog. k) Az elállási vagy felmondási jog hiánya nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében. l) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki. m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

Az elállási és a felmondási jog természetéről A felmondási jog a fogyasztót (a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén) kizárólag szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések vonatkozásában illeti meg. Szolgáltatás esetén a szerződés megkötésének napjától, míg termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatóak. Elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a fogyasztót, ezen jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az átvétel napjának több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napját kell tekinteni. Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő a Korm. rendelet szerint 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. A Korm. rendelet egyértelművé teszi, hogy elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (így a kiszállítás költségei) is visszajárnak a fogyasztó számára. A kiszállítás teljes költsége azonban nem minden esetben jár vissza a fogyasztónak, mivel a Korm. rendelet azt is leszögezi, hogy ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni. Ez azt jelenti, hogy ha például a fogyasztó olyan „drágább” kiszállítást választ, amely a vállalkozás által vállalt „normál” szállításnál gyorsabb, vagy a napnak csak egy meghatározott időszakában történik, akkor elállás esetén a vállalkozás csak a „normál” szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni a fogyasztó számára (extra szállítási költség tehát nem jár vissza). Az elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről szóló előzetes tájékoztatás A vállalkozásnak az elállási és felmondási jogot érintő alapvető információkról kell tájékoztatást adnia. Ezek az információk az elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit, módját, illetve következményeit érintik. A vállalkozásnak a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog körében az alábbiakról kell tájékoztatnia: 1. az elállási vagy felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen az annak gyakorlásával kapcsolatos szabályokról); 2. a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat-mintáról; 3. arról, hogy az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és arról, hogy a termék postai küldeményként nem küldhető vissza; 4. arról, hogy ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés – elállásra nyitva álló 14 napos határidőn belüli – megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit; 5. arról, ha a fogyasztót nem illeti meg az elállási vagy felmondási jog; illetve 6. azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti elállási vagy felmondási szerinti jogát. A vállalkozás 1-4. pontokban felsorolt tájékoztatásokat a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is teljesítheti. A fogyasztó az elállási/felmondási jogát a Korm. rendelet 2. mellékletében található minta felhasználásával vagy az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat érvényessége nem függ konkrét formai követelmények megtartásától (még írásbeliségtől sem), azonban a vállalkozásnak rendelkezésre kell bocsátania egy, a jogszabály által meghatározott tartalmú nyilatkozat-mintát, amely segíti a fogyasztót e jogának gyakorlásában. A vállalkozás továbbá internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára, hogy a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogát gyakorolja. Amennyiben a vállalkozás az elállás vagy felmondás gyakorlására ily módon lehetőséget biztosít, köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a fogyasztó e nyilatkozatának megérkezését. A Korm. rendelet lehetőségként említi, hogy a vállalkozás a honlapján keresztül is biztosíthatja az elállást a fogyasztó számára. Azonban ez nem jelenti azt, hogy az minden webáruház számára kötelező lenne.

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Kormány a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66.§ [1] bekezdés d] pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.cikk [1] bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendelte el: A Kormány 45/2014.[II.26] Korm.rendelete a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól és a a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletről.

 

7. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME A személyi adatokat, amelyeket Tisztelt Vevőink ránk bíznak a megrendelés során, csak a vásárláshoz használjuk fel és azok tartalmát szigorúan megvédjük, mások számára nem szolgáltatjuk ki.

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre

 

9. A vásárláshoz kapcsolódó további szempontok a) Nyugta, illetve számlaadási kötelezettség Az adóalany köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése értelmében – ha a törvény másként nem rendelkezik – a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítésrıl, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére, ha az az adóalanytól eltérı más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. Ugyanezen törvény 166. § (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számla 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. — 15 — kibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. b) A tartós adathordozón történı visszaigazolás meglétének és tartalmának vizsgálata Annak érdekében, hogy a fogyasztó a szerzıdéskötést követıen, egy esetleges jogvita esetén bizonyítani tudja a közte és a szolgáltató között létrejött jogügylet szerzıdéses feltételeit, továbbá, hogy tisztában legyen az ügyletükre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, a vállalkozásnak ésszerő idın belül, de termék adásvételére irányuló szerzıdés esetén legkésıbb az átadáskor tartós adathordozón (papír, USB kulcs, CD, DVD, memória kártya, számítógép merevlemeze, elektronikus levél) visszaigazolást kell adnia a fogyasztónak a megkötött szerzıdésrıl. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a Korm. rendelet által elıírt elızetes tájékoztatás elemeit, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerzıdés megkötése elıtt tartós adathordozón megadta a fogyasztónak, továbbá annak visszaigazolását, hogy amennyiben a fogyasztó a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében nyilatkozott annak tudomásulvételérıl, hogy a beleegyezésével megkezdett teljesítést követıen elveszíti indokolás nélküli elállási/felmondási jogát [Korm. rendelet 18. § a)-b) pontok]. Jogszerő a szolgáltató kereskedelmi gyakorlata, ha a visszaigazolásban tájékoztatja a fogyasztót a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározottakról. c) A fogyasztó beleegyezı nyilatkozatának visszaigazolása elızetes teljesítés esetén az írásbeli megerısítésben A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elızetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést

és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejőleg nyilatkozott annak tudomásul vételérıl, hogy a teljesítés megkezdését követıen elveszíti elállási/felmondási jogát.

 

10. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 

11. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.