Általános Szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a SIGNALDISCONT WEBSHOP (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

A Webáruház címe:
www.signaldiscont.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: "ATLASZ" Kereskedelmi-és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely címe: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. fszt. 7.
Cégjegyzékszám: 09-06-000115
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 22815998-4754-117-09.
Adószám: 22815998-2-09.
Bankszámlaszám :

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. fszt. 7.
Telefon: +36 52 437-372
E-mail: signal@satrax.hu
Nyitva tartása: hétköznap 9-18 óráig, szombaton: 9-13 óráig.

 

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

A megrendelés lépései:

 • A regisztráció menete
  2. A kosár használata
  3. A megrendelés összeállítása
  4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
  5. A megrendelés elküldése
  6. A megrendelés visszaigazolása

 

2. Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

3. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

4. Termék- és kiszállítás árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A kiszállítási árat rendelésenként kell kifizetni. Ingyenes házhozszállítás esetén nem számolunk fel szállítási költséget.

Fontos! A fentiek alól kivételt képeznek a nagyméretű, illetve súlyos termékek (Pl.: tűzhelyek, mosógépek, mosogatógépek, lcd, plazma), melyeket minimum bruttó 3.000 Ft -ért tudunk házhoz vinni. Az egyedi szállítási árak a termékeknél vannak feltüntetve. Munkatársaink, a termék megadott címre való juttatását vállalják. Beszerelést, beüzemelést és az áru mozgatását cégünk nem vállalja.

 

5. Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a Vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

6. Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)
 

7. Elállási/Felmondási tájékoztató Vásárló részére

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi..

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a következő címre:
4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. fszt. 7. vagy a signal@satrax.hu címre elküldeni.

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

7.1. Elállási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:3

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:4

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

8. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

9.3. Jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Vásárló részére történő átadásával kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

A Szolgáltató által forgalmazott termékekre a jótállási idő a vásárlás napjától számított 12 hónap. Ettől eltérő esetekben a jótállás időtartamát külön feltüntetjük.

A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött Jótállási jeggyel érvényesítheti.

Hiányosan, vagy ki nem töltött jótállási jegy esetében a garancia igazolásához a vásárlási bizonylat is szükséges.

Kérjük, hogy a vásárláskor kapott jótállási jegyet őrizze meg, és minden szerviz esemény alkalmával hozza magával! Jótállási jegy hiányában csak fizető javítás keretei között tudunk szolgáltatásokat nyújtani.

Ha a termék a vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül hibásodik meg, a termék cseréjét lehet kérni.

Jótállási igényként - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

A garanciális javítást szervizünk törekszik bejelentéstől számított 15 munkanapon belül elvégezni, a javítás időtartama azonban cégünk által nem befolyásolható tényezők miatt ettől eltérhet.

A javított készülékeknél a jótállási idő meghosszabbodik a szervizbe adás napjától számítva azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a terméket a meghibásodás miatt nem használhatta.

A jótállás időtartama a kicserélt termékre (annak kicserélt részére) újra kezdődik. Ha a termék nem javítható a Vásárló a termék cseréjét kérheti. Szükséges feltétel azonban a termék eredeti és teljes csomagolásának, tartozékainak és dokumentációinak megléte. Ha a cserére nincs lehetőség, a Vásárló megfelelő árleszállítást vagy a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételár visszafizetését kérheti, ez utóbbira jelentéktelen hiba (pl. kopás) miatt nem jogosult. A készülékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyéb tartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb.) hibája készülékcserére nem jogosít.

A jótállás érvényét veszti, ha a meghibásodás rendeltetésellenes használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után fellépett ok miatt következik be. Ugyancsak a garancia elvesztésével jár, ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, vagy megrongálják.

A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a Vásárlót terhelik.

Nem tartoznak a jótállás körébe:

- A termékhez adott szoftverek, mivel azok szellemi termékek. A média olvashatóságára 90 napos garanciát adunk.

- A termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyéb tartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb.)

- A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.

- A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.

- A termékeink használati utasításában nem szereplőszolgáltatás, technikai paraméterek között fel nem sorolt paraméter hiánya, meg nem említett feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos Vásárlói elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Minden vásárlás előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget.

Nem számítanak garanciális hibának, az alábbi esetek:

- 0,5 %-nál kisebb számú pixel hiba,

- A készülékkel nem 100 %-ig kompatibilis memória kártya használata.

A termékeink tökéletes működése csak az alábbi környezeti értékek mellett garantálhatóak:

- +5 . +35 °C hőmérséklet,

- 45 . 75 % páratartalom.

Csak a Vásárló teljes költségtérítése mellett vállalható a javítás:

- Ha a felhasználó kezelési útmutatótól eltérően használta a készüléket (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be),

- Ha a készüléket a Garanciaviselő cég engedélye nélkül megbontotta.

Az ilyen okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a Vásárlót terheli. Hibásnak vélt, de kifogástalanul működő termék bevizsgálási díja szintén a Vásárlót terheli.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 9.1. és a 9.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

10. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A Vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőka vasárlóyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a Vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőka vasárlóyvben rögzíti.
A jegyzőka vasárlóyv másolatát a Vásárló átadja.

 

2. Írásban történő bejelentés
A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. fszt. 7.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (signal@satrax.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a Vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
 


11. Tartalmi nyilatkozat

Az oldalon megjelenő termékképek csak illusztrációk. Mindig törekszünk rá, hogy a kép lehetőleg tükrözze a termék valóságos megjelenését, viszont bizonyos esetekben ez eltérő lehet. Ha nem biztos a termék kinézetét illetően, kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

A termékekhez tartozó leírásokat a gyártók, és beszállítók adják át nekünk, ezért a valótlan, vagy nem megfelelő leírásokért, illetve az elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Rendszerünk az árakat külső adatbázisokból publikálja, ezért ritkán előfordulhat, hogy egy termék ára hibásan jelenik meg. Ezekért a hibákért felelősséget nem vállalunk. Ha úgy ítéli meg, hogy egy termék ára túlságosan eltér a valóságos ártól, akkor arról érdeklődjön az ügyfélszolgálaton. A hibás áron leadott megrendelésektől minden további következmény nélkül el lehet állni. Az árváltoztatás jogát fent tartjuk!


 

12. Egyéb jogi szabályozások

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Debreceni Járás Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.